Puu, mis kannab head vilja

Visioon

Meie kooli gümnaasiumi visioon sai alguse Kaarli Kooli motost „Puu, mis kannab head vilja“.  Nii on ka meie gümnaasium nagu puu. Juurtest ammutame jõudu, tüvele saame toetuda ja puu okstel kasvatada häid vilju.

Visioon

MEIE JUURED

Kristlik maailmavaade

Kaarli Kooli gümnaasium toetub ajast-aega püsinud kristlikele põhiväärtustele, mis kannavad armastust Jumala, ligimese, loodu ja iseenda vastu. Kooli eesmärgiks on kristlike põhiväärtuste teadvustamine ja nendest lähtumine igapäevaelus.

Juured, pärand  

Meile antud pärand on meie rahvusliku identiteedi ja eneseväärikuse kandja ning meie ülesanne on see oma järeltulevale põlvele edastada. Meie kõigi jaoks on oluline päritolu, see, kus asuvad meie juured. Meie ei kanna juurt, vaid juur kannab meid. “Juured kujunevad elades, kogedes, mitte õpetades.” (Ülo Vooglaid)

Areng

Areng on koos kasvamine ja töötamine parema ja usaldusväärsema tuleviku suunas. Üksteist täiendades ja ühiseid eesmärke järgides õpime ületama raskusi ja oleme avatud uutele ja edasiviivatele väljakutsetele. Arengus on oluline tasakaal, füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt tervikliku inimese kujunemine.

Inimene

Kõik inimesed on väärikuse ja põhiõiguse poolest võrdsed. Peame oluliseks vabaduse-vastutuse suhet: vabadus olla mina ise tähendab anda ka teistele vabadus olla need, kes on nemad. Andes inimesele vastutuse, anname talle ka väärikuse.

Üksmeel

Üksmeel on üheskoos teel olemine ühise eesmärgi nimel. Sisemisest teadmisest ja vajadusest tekkinud tahe teeb meid tugevamaks. Tähtis on usaldada ja olla ise usaldusväärne.

“Mahe” haridus

Fookuses ei ole tulemus, vaid protsess. Head tulemused on ennastjuhtiva ja motiveeritud õppeprotsessi loomulik osa. Koolist saadud kogemus innustab inimest õppima kogu elu. Oma tegemistes ei võrdle me end teistega, vaid anname endast parima. Nii õpime tundma oma võimeid ja saavutama rahulolu tehtud tööga. See aitab meil püsida tasakaalus ja hoiab meie vaimset tervist.

MEIE TÜVI

Mentorlus

Usalduslikud suhted õpilaste ja õpetajate vahel lubavad edasi anda palju enamat kui tavapärane õpiprotsess seda võimaldab. Keskendume olulistele oskustele, põhimõtetele ja väärtustele, mis viivad elus targalt edasi. Õppida ei ole meil ainult õpetajatelt, vaid ka eakaaslastelt. Väärtustame hingeharidust ja noore inimese vaimu hoidmist, mille toetamisel on mentorlusel tähtis osa. “Ainult südamega näed hästi.” (A. de Saint-Exupéry))

Isikliku arengu toetamine

“Õppides saab küll teadmisi, kuid targemaks saab mõteldes ja kogemust mõtestades.” (Ü. Vooglaid) Kooli ülesanne on aidata inimene tasemele, kus ta suudab iseseisvalt mõtelda, end ümbritsevat analüüsida ning langetada oma arengut edasi viivaid otsuseid. Koolina loome võimaluse erinevate tegevuste kaudu neid otsuseid ellu viia.

Oma õpiprotsessi juhtimine

“Haridus ei ole faktide õppimine, vaid mõtlemise harjutamine.” (A. Einstein) Võimalus kaasa rääkida õppimise sisus, valikus ja vormis tähendab ka vastutuse võtmist ja otsustamisjulgust. Isiklike eesmärkide seadmine näitab kätte sihi, mille poole läbi erinevate õppevormide pürgida.

Turvaline keskkond

Ühine väärtusruum ja avatud suhted õpilaste ja õpetajate vahel loovad usaldusliku õhkkonna, kus õpilane tunneb end vabalt olema see, kes ta on. Väikeses ja hoolivas keskkonnas on iga õpilane oluline ja nähtav. “Igal inimesel on oma nägu, loomus, temperament, oma anded, tahtmise ja tunnete laad, kujutamise ja märkamise elavus, teatav mõõt vaimset ja kehalist jõudu.” (P. Põld)

Pingutuse kogemine

Fookuses on iga õpilase areng, tema otsus pingutada ka siis, kui õpitav alati ei paelu. Teadmiste omandamine ongi tihti keerukas ja aeganõudev teekond, kuid pingutus ja vastutuse võtmine oma õppimise eest on heade tulemuste eeldus.

Personaalsus

Iga õpilane on väärtus iseeneses, kelle lähenemine õppeprotsessile on isikupärane. Mõtestame õpetamist kui õpilase juhtimist õppimise arenguteekonnal, mis on sügavalt individuaalne. Vastastikused lugupidavad ja avatud suhted loovad aluse õpilase ja õpetaja tulemuslikuks koostööks.

MEIE VILJAD

vastutusvõime – otsuste vastuvõtmine; tagajärgedega arvestamine; otsuste täideviimine

julgus mõelda ja otsustada – info analüüsimine; võimaluste hindamine; uuenduslik mõtlemine

usaldusväärsus – kokkulepetest kinnipidamine; heatahtlikkus; austus

koostööoskused – erinevate arvamuste aktsepteerimine; üksmeele leidmine; vastastikune austus

avar silmaring – püsiv avastamisrõõm; laialdased teadmised; erinevuste aktsepteerimine

vaimne tervis – emotsionaalne tasakaal; elurõõm; tegutsemistahe

eetlised väärtused – tunnetus õigest ja valest; eneseväärikus; moraalsed tõekspidamised

tean, kes olen, mida tahan – iseenda tundmine; julgus ennast väljendada; suutlikkus teha valikuid

tugevad põhiteadmised – elulised oskused; laiapõhjalised akadeemilised teadmised; valikuvabadus edaspidiseks

enesejuhtimine – ajaplaneerimine; motiveeritus; eesmärgistamine ja eneseanalüüsioskus

Ostukorv
Scroll to Top