Puu, mis kannab head vilja

Rühmad

Kaarli Kooli lasteaias on viis rühma, mille nimed tulenevad meie lasteaia sümbolist õunapuust:

Ubinate rühm (1,5 – 3 aastased)
Lehekese rühm (3 – 4 aastased)
Päiksekese rühm (4 – 5 aastased)
Pilvekese rühm (5 – 6 aastased)
Õunakese rühm (6 – 7 aastased)

UBINATE rühm
Ubinate rühm on sõime rühm, kus käivad koos 1,6-3-aastased lapsed. Koos tegutsedes õpivad lapsed üksteisega arvestama, mis omakorda loob neist juba varakult ühise sõpruskonna. Suurt tähelepanu pööratakse esmaste sotsiaalsete oskuste omandamisele. Kindel päevarütm loob lastele turvalise keskkonna, mis aitab neil kasvada julgeteks ja aktiivseteks lasteaialasteks.

LEHEKESE rühm
Lehekese rühmas käivad 3 – 4 aastased lapsed.  Turvalises keskkonnas õpivad lapsed üksteisega arvestama, koos tegutsema, aga mis kõige olulisem – koos mängima. Tasapisi tehakse tutvust teadmiste maailmaga, õpetades/juhtides lapsi olema aktiivseteks avastajateks, katsetajateks ja julgeteks kaasarääkijateks. Tähelepanu pööratakse lapse igakülgsele arendamisele läbi koduse ja turvalise õhkkonna. Luuakse alused väärtussüsteemi kujunemisele ja ühistele reeglitele.

PÄIKSEKESE rühm
Päiksekese rühmas käivad 4 – 5 aastased lapsed. Ka selles rühmas pannakse suurt rõhku toetavale ja turvalisele õhkkonnale ning väärtus- ja tundekasvatusele. Kuna Lehekese rühmas on selleks juba hea eeldus loodud, siis reeglina on Päiksekese lapsed igati julged ja teadmishimulised, nad osalevad hea meelega vestlustes, uurivad ja katsetavad. Palju tähelepanu pööratakse Päiksekese rühmas ka kuulamisoskusele ja teistega arvestamisele.

PILVEKESE rühm
Pilvekese rühmas käivad 5 – 6 aastased lapsed. Tehakse kirja eelharjutusi, tutvutakse  ümbritseva esemelise maailma kaudu numbrite ja hulkadega, analüüsitakse sõnade häälikulist ehitust. Kuuteemast lähtuvalt käiakse õppekäikudel ja ekskursioonidel, mis loob hea võimaluse siduda teoreetilised teadmised praktilise igapäevaeluga. Erilist tähelepanu pööratakse kõigele, mis toetab sotsiaalseid oskusi: teadmised viisakast käitumisest ning soov neid järgida; heasoovlik suhtumine kaaslastesse ja nende märkamine; oskus anda hinnang enda, vajadusel ka teiste käitumisele.

ÕUNAKESE rühm
Õunakese rühma lapsed on 6 – 7 aastased.  Siia rühma jõudes on lapsed omandanud juba palju teadmisi ja kogemusi, mida eelneva kolme aasta jooksul on õppetegevustes ja erinevatel õppekäikudel, ekskursioonidel, teemapäevadel, temaatilistel pidudel kogutud. Lapsed tahavad tegutseda, on uudishimulikud, suudavad keskenduda vajalikule tegevusele. On saadud kogemus, et õppimine ei ole igav  ja „sunduslik“ tegevus ning selleks on õpetajad loonud toetava keskkonna, valinud põnevad ja mitmekesised meetodid ning on tegevuste planeerimisel arvestanud laste soove ja huvisid. Kujundatakse avatud, meeskonnatööd hindavaid, laia silmaringiga ja õppimishimulisi lapsi, kellele on loodud head eeldused elus hakkama saamiseks.

Ostukorv
Scroll to Top